Ida-Viru Keskhaigla Järve esmatasandi tervisekeskuse loomine

el regionaalarengu fond vertikaalneJärve projekti maksumus
Kogumaksumus (EUR): 4 993 184,00
Abikõlbliku kulu summa (EUR): 2 599 417,00
Taotletud toetuse määr (%): 67,21
Taotletav toetuse summa (EUR): 1 747 000,00
Omafinantseeringu summa (EUR): 852 417,00
Projekti abikõlblikkuse periood on 1. september 2015. a – 28. veebruar 2020. a.

SA Ida-Viru Keskhaigla Järve esmatasandi tervisekeskuse loomine" realiseerimisel tekib ühtne ja funktsionaalne tervisekeskus, mis tagab elanikele senisest suurema valiku esmatasandi terviseteenuste väga hea kättesaadavuse ning kõrge kvaliteedi.

Projekti (kogumaksumus u 5,0 mln eurot, sh Regionaalarengu Fondi toetus 1,75 mln eurot) kohaselt renoveeritakse amortiseerunud polikliinikuhoone kaasaegseks, mis muudab selle töötajatele ning patsientidele atraktiivsemaks ning alandab ülalpidamiskulusid.

Projekti strateegilisteks eesmärkideks on:
• Tagada Kohtla Järve linna (sh. peamiselt Järve, Kukruse, Sompa linnaosade), Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdade elanikele terviseteenuste väga hea kättesaadavus (pidades silmas koduläheduse printsiipi) ja kõrge kvaliteet, et oleks järjepidevalt tagatud kõik esmatasandi tervishoiuteenused
• Tagada tervisehoiuteenuste osutamisel kliendikesksus (rahulolu teenustega) ning võrdsed võimalused kõigile teenuse vajajatele (mh lühikesed vastuvõtujärjekorrad)
•Tagada pakutavate tervishoiuteenuste komplekssus ja mugavus klientidele, kus kõik terviseprobleemid saavad lahendatud  ühtses esmatasandi tervisekeskuses
•Arendada senisest laiahaardelisemat õendustegevust, mis on võimalik toimivas esmatasandi tervisekeskuses, kus tagatud piisavalt perearste, pereõdesid ja vajalikkke ruume
•Toetada teenuspiirkonna elanike tervisekäitumise ja eluviiside parandamist.

Nimetatud strateegiliste eesmärkide täitmiseks kavatsetakse 2020.aastaks renoveerida ja kasutusele võtta Järve Tervisekeskus Ida-Viru Keskhaiglale kuuluvates
ruumides Ravi tn 10D kogupinnaga 2600 m² (netopind), millest abikõlbulik pind moodustab 1978,7 m² .

Projekti teostumise tulemusena tekib ühtne ja funktsionaalne Järve Tervisekeskus, kuhu koonduvad kõik Järve polikliinikus tegutsevad perearstid 14 nimistuga.
ETTK-sesse koondatakse samuti järgmised esmatasandi tervishoiuteenused:
üldarstiabiteenus, koduõendusteenus, ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenus, füsioteraapiateenus, psühholoogilise ja sotsiaalnõustamise teenus.

Teisi teiseseid ja toetavaid teenuseid osutatakse samas hoones teistel korrustel (apteegi, hambaravi,
töötervishoiu, koolitervishoiu, ambulatoorne eriarstiabi, rehabilitatsiooniteenus ning
proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmise teenus).

Projekti elluviimise tulemusena:
•paraneb ruumistandard
•paranevad võimalused korraldada pereõdede iseseisvaid vastuvõtte
•paraneb koduõendusteenuse, esmatasandi füsioteraapia ja psühholoogilise nõustamise teenuse kättesaadavus
•lüheneb ja lihtsustub patsiendi teenuse ja ravi saamise protsess füsioteraapiateenuse osas.

 

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo