No module Published on Offcanvas position
Registratuur töötab E-R 8-18 33 111 33

Inimkesksus, Võimekus, Koostöö ja Hoolivus

registratuur kontakt

Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1. Keskhaigla nimi on Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla.

2. Keskhaigla on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, oma põhikirjast ja muudest õigusaktidest ning lepingutest. Keskhaiglal on oma nimega pitsat, pangaarved ja sümboolika. Keskhaiglal ei ole soodustatud isikuid.

3. Keskhaigla on asutatud määramata ajaks.

4. Keskhaigla majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

5. Keskhaigla asukohaks on Kohtla-Järve linn, Eesti Vabariik.


II EESMÄRGI TÄITMINE

1. Olles tervishoiuasutus ja koostöös Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumiga Ida-Viru piirkonna metodoloogiline keskus, on Keskhaigla eesmärgiks oma vara valitsemise ja käsutamise kaudu kõrgetasemelise arstiabi andmine ning meditsiini ja tervishoiualane arendustöö Ida-Viru tervishoiupiirkonnas.

2. Oma eesmärgi saavutamiseks Keskhaigla:

2.1. osutab statsionaarset ja ambulatoorset arstiabi ja sellega seonduvaid teisi tervishoiuteenuseid seadustes ja lepingutes ettenähtud tingimustel ja ulatuses;

2.2. osutab tervishoiu ja oma eesmärgiga kooskõlas olevaid muid teenuseid vastavalt sõlmitud lepingutele;

2.3. tagab tervishoiuteenuste osutamise kõrge kvaliteedi; teostab vajadusel ekspertiise;

2.4. töötab välja, täiustab ja aprobeerib koostöös Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumiga uusi diagnostika-ja ravivõtteid;

2.5. teeb koostööd tervishoiu alal tegutsevate teiste institutsioonidega Eestis, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate kutseliitudega ja teiste vabatahtlike ühendustega ning samas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega;

2.6. viib läbi Ida-Viru tervishoiupiirkonnas koostöös Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumiga tervishoiualaseid uuringuid ja teeb tervishoiualast metoodilist tööd;

2.7. tagab tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike tervisekaitseliste, töötervishoiu- ja tööohutusalaste tingimuste täitmise;

2.8. loob vajaliku materiaaltehnilise baasi ja infrastruktuuri, tagab selle töö ja arengu;

2.9. on tööandjaks oma töötajatele;

2.10. peab raamatupidamislikku, statistilist ja muud arvestust;

2.11. arendab töötajate erialase, loomingulise-, kultuurilise- ja sportliku eneseteostuse võimalusi, tõstes selle kaudu tööalase tegevuse efektiivsust.


III KESKHAIGLA JUHTIMINE

1. Keskhaigla organid on juhatus ja nõukogu.

2. Juhatus juhib Keskhaiglat, esindab Keskhaiglat suhetes kolmandate isikutega ja vastutab Keskhaigla tegevuse eest. Juhatus on 1-5-liikmeline.

3. Keskhaigla juhatus:

3.1. teeb nõukogule ettepanekuid Keskhaigla struktuuri kinnitamiseks;

3.2. kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused;

3.3. kehtestab tingimused töötajate valikuks;

3.4. esindab Keskhaiglat kui tööandjat;

3.5. kehtestab Keskhaigla ja selle struktuuriüksuste finants-majandus-tegevuse korra ja tagab vahendite käsutamise sihipärase kontrolli, lähtudes käesolevast põhikirjast ja struktuuriüksuste põhimäärustest;

3.6. koostab Keskhaigla eelarve ja esitab selle kinnitamiseks nõukogule ning tagab Keskhaigla eelarve täitmise; kinnitab Keskhaigla struktuuriüksuste eelarve ja kontrollib selle täitmist;

3.7. kehtestab Keskhaigla ja selle struktuuriüksuste raamatupidamise sise-eeskirjad ja palgakorralduse;

3.8. kehtestab Keskhaigla ja selle struktuuriüksuste töösisekorraeeskirjad ja kinnitab juhtivtöötajate ametijuhendid;

3.9. kehtestab Keskhaigla asjaajamise-eeskirjad;

3.10. kehtestab juhatuse reglemendi, mis sätestab juhatuse koosoleku ettevalmistamise ja selle kodukorra;

3.11. koostab ja võtab vastu juhatuse tööplaani;

3.12. kehtestab Keskhaigla struktuuriüksuste aruandluse korra, koostab ja esitab Keskhaigla tegevust puudutavad aruanded seaduste ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras asjakohastele isikutele, vastutab Keskhaigla aruannete õigsuse eest;

3.13. esitab nõukogule kvartalile järgneva kuu jooksul ülevaate Keskhaigla majandustegevusest ja majanduslikust seisundist; annab nõukogule ja seadusega sätestatud juhtudel teistele isikutele vajalikku teavet Keskhaigla ja selle juhtimise kohta, esitab vajadusel selleks aruandeid;

3.14. esitab registrile audiitorite ja nõukogu liikmete nimekirja;

3.15. annab hinnangu struktuuriüksuste ja nende juhtide tegevusele;

3.16. taotleb riigilt ja Kohtle-Järve linnalt tagastamatuid vahendeid Keskhaigla tegevuse korraldamiseks, soetusteks, investeeringuteks ja muudepõhikirjaliste eesmärkide täitmiseks; taotlused, mis ületavad 25% Keskhaigla eelmise majandusaasta käibest, kooskõlastatakse nõukoguga, välja arvatud taotlused haigekassale arstiabi ja tervishoiuteenuste finantseerimiseks;

3.17. taotleb laenu või liisingut Keskhaigla tegevuse toetamiseks, soetusteks ja investeeringuteks selle andmise õigust ning selleks vahendeid omavatelt isikutelt; taotlused, mis ületavad 3% Keskhaigla eelmise majandusaasta käibest, kooskõlastatakse nõukoguga;

3.18. moodustab vajadusel komisjone, määrab nende suuruse, koosseisu ja ülesanded;

3.19. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise ilma nõukogu täiendava nõusolekuta, kui nende asjade väärtus on väiksem nõukogu poolt kehtestatud piirmäärast, millal on vajalik asjade võõrandamiseks ja asjaõigustega koormamiseks nõukogu täiendav nõusolek;

3.20. täidab kõiki muid Keskhaiglaga seotud ülesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu seaduste ja käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu pädevusse.

4. Juhatus võib vajadusel delegeerida struktuuriüksuste juhtidele otsustamisõiguse küsimustes, mis puudutavad nende struktuuriüksuste ja Keskhaigla suhteid kolmandate isikutega ja/või anda teistele isikutele volituse esindada Keskhaiglat konkreetses tehingus ja/või tehingutes teatud perioodi vältel, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

5. Juhatuse liikmed valitakse konkursi korras nõukogu poolt 5 aastaks. Juhatuse liikmel on õigus igal ajal omal soovil juhatusest tagasi astuda, kui ta teatab sellest nõukogule kirjalikult vähemalt 2 kuud ette.

6. Juhatuse liikmeid võib nõukogu tagasi kutsuda ainult mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige juhatuse liikme tegevus või tegevusetus, mis põhjustab Keskhaiglale olulist kahju või kui juhatuse liige osutub võimetuks juhtida Keskhaiglat.

7. Nõukogu otsustab juhatusest tagasiastunud või tagasikutsutud liikme asemele asendusliikme määramise mitte hiljem kui 1 kuu jooksul pärast juhatuse liikme tagasikutsumist või tagasiastumist. Asendusliikme volitused kestavad uue juhatuse määramiseni käesoleva põhikirja punktis 16.2. ettenähtud korras.

8. Juhatuse esimehel on õigus esindada Keskhaiglat kõigis õigustoimingutes; ülejäänud juhatuse liikmetel on õigus esindada Keskhaiglat õigustoimingutes kahe juhatuse liikme ühisesindusena.

9. Juhatuse liikmetele makstakse tema ülesannetele ja Keskhaigla majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu makstakse igakuiselt. Tasu suuruse määrab nõukogu.

10. Juhatus võtab vastu otsuseid juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised koosolekud toimuvad majandusaasta algul vastuvõetud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui 1 kord kuus. Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Õigus ja kohustus koosolek kokku kutsuda on juhatuse esimehel, tema äraolekul juhatuse esimehe kohustetäitjal. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka siis, kui seda nõuab nõukogu või kui seda nõuavad vähemalt pooled juhatuse liikmed. Koosoleku kokkukutsumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult ja nad varustatakse vajalike materjalidega vähemalt 3 päeva enne selle toimumist.

11. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

12. Juhatuse otsused on kohustuslikud täitmiseks kõigile Keskhaigla struktuuriüksustele ja töötajatele.

13. Juhatuse koosolekud protokollitakse. Juhatus säilitab protokollid Keskhaigla asukohas.

14. Keskhaigla nõukogu kavandab Keskhaigla tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet Keskhaigla ja juhatuse tegevuse üle.

15. Nõukogul on 6 liiget. Nõukogu liikmed määratakse 3 aastaks. Kolm liiget nimetab nõukogusse Kohtla-Järve linn, kolm liiget nimetab Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus. Nõukogu liikmeks ei saa olla Keskhaigla juhatuse liige või Keskhaigla struktuuriüksuse juht.

16. Nõukogu:

16.1. otsustab juhatuse ettepanekul Keskhaigla strateegia ja kinnitab Keskhaigla kolme aasta arengukava ja ühe aasta tegevuskava; kinnitab Keskhaigla aastaeelarve;

16.2. määrab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse liikmed, arvestades käesoleva põhikirjaga seatud tingimusi ja nõukogu poolt kehtestatud korda; uus juhatuse koosseis valitakse reeglina juhatuse 5-aastase volituste perioodi 3 viimase kuu jooksul;

16.3. sõlmib Keskhaigla nimel lepingu juhatuse liikmetega ja määrab juhatuse liikmete tasu;

16.4. otsustab juhatuse ettepanekul raha taotlemise riigilt ja Kohtle-Järve linnalt, kui taotluse suurus (ühe taotluse või kõikide taotluste summa majandusaasta jooksul) ületab 25% Keskhaigla eelmise majandusaasta käibest, välja arvatud taotlused Tervisekassale arstiabi ja tervishoiuteenuste finantseerimiseks;

16.5. otsustab laenu (liisingu) taotlemise, kui selle suurus ületab 3% Keskhaigla eelmise majandusaasta käibest;

16.6. võib erandkorras suurendada laenu (liisingu) kogusummat määrani; mil jooksval majandusaastal tagasimakstav summa koos intressidega on kuni 18% jooksva majandusaasta planeeritavast käibest;

16.7. otsustab osaluse omandamise ja lõppemise äriühingutes ning osalemise sihtasutuste tegevuses;

16.8. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise, kui nende väärtus on võrdne või ületab nõukogu poolt juhatusele kehtestatud piirmäära, millal ei ole asjade võõrandamiseks ja asjaõigustega koormamiseks vajalik nõukogu täiendav nõusolek;

16.9. kontrollib Keskhaigla tegevuse sihipärasust, selle vastavust õigusaktidele, raamatupidamise õigsust ja vara olemasolu;

16.10. kutsub tagasi juhatuse liikmeid, kui nende tegevus või tegevusetus põhjustab olulist kahju Keskhaiglale või kui nad ei ole võimelised juhtima Keskhaiglat või muudel mõjuvatel põhjustel, kusjuures nõukogu on kohustatud oma otsust motiveerima; koos juhatuse liikme tagasikutsumise otsustamisega peab nõukogu määrama uue juhatuse liikme;

16.11. määrab audiitorite arvu ja nimetab 3 aastaks audiitorid Keskhaigla tegevuse kontrolliks; omab õigust audiitor tagasi kutsuda; määrab audiitori töö tasustamise korra;

16.12. kinnitab juhatuse ettepanekul Keskhaigla struktuuri;

16.13. kinnitab juhatuse poolt esitatud Keskhaigla raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;

16.14. teeb asutajatele ettepaneku põhikirja muutmiseks;

16.15. otsustab Keskhaigla ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;

16.16. esindab Keskhaiglat vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmetega.

17. Nõukogul on õigus tutvuda kõikide Keskhaigla dokumentidega. Nõukogul on õigus saada juhatuselt informatsiooni Keskhaigla juhtimise, majandustegevuse üldseisundi kohta.

18. Nõukogu liikmel on õigus igal ajal omal soovil nõukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest teda nimetanud isikule kirjalikult vähemalt 1 kuu ette. Nõukogu liikme võib teda määranu tagasi kutsuda, kui nõukogu liige kahjustab oma tegevusega või tegevusetusega Keskhaiglat või ta ei ole võimeline osalema nõukogu töös. Nõukogust tagasiastunud või tagasikutsutud nõukogu liikme asemele määrab teda määranud isik asendusliikme mitte hiljem kui 3 kuu jooksul pärast nõukogu liikme tagasiastumist või tagasikutsumist.

19. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu esimehe valimisel peavad osalema kõik nõukogu liikmed. Nõukogu esimehe volitused kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni, omal soovil nõukogu esimehe volitustest loobumiseni või nõukogu koosseisust lahkumiseni.

20. Nõukogu teeb oma otsused koosolekul. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.

21. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 5 nõukogu liiget. Nõukogu koosolekul, kus otsustatakse käesoleva põhikirja punktides 16.2, 16.10, 16.13, 16.14 ja 16.15 nimetatud küsimusi, peavad osalema kõik nõukogu liikmed.

22. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohalolevatest nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe hääl. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Nõukogu otsus käesoleva põhikirja punktides 16.14 ja 16.15 nimetatud küsimustes on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed ja käesoleva põhikirja punktides 3.16.8 ja 3.16.10 nimetatud küsimustes, kui selle poolt hääletavad 2/3 nõukogu liikmetest.

23. Erandkorras võib nõukogu teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed. Põhikirja punktides 16.2, 16.8, 16.9, 16.10, 16.13, 16.14 ja 16.15 nimetatud küsimusi võib otsustada ainult nõukogu koosolekul.

24. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollid, nõukogu otsused ja muud nõukogu tööd kajastavad dokumendid saadetakse Keskhaigla juhatusele, kes korraldab nende säilitamise.

25. Nõukogu liikmete tööd tasustatakse vastavalt nende ülesannetele ja Keskhaigla majanduslikule olukorrale, kuid tingimuseks on, et nõukogu liikmele majandusaasta jooksul makstav tasu ei ületaks 10% juhatuse esimehele samaks majandusaastaks määratud tasust.


IV KESKHAIGLA STRUKTUUR

1. Keskhaigla struktuuriüksusteks on Kliinikud ja teenistused. Nõukogu otsusega võib moodustada muid struktuuriüksusi.

2. Keskhaigla struktuuriüksuste põhimäärused kinnitab Keskhaigla juhatus. Keskhaigla struktuuriüksuste põhimäärustes sätestatakse struktuuriüksuste juhtimise ja töökorralduse alused ning finantseerimise kord, samuti muud struktuuriüksuste põhimäärusega reguleerimist vajavad küsimused.

3. Kliinikut juhib Keskhaigla juhatuse poolt määratav kliiniku juhataja. Teenistust juhib Keskhaigla juhatuse poolt määratav direktor.


V KESKHAIGLAVARA

1. Keskhaigla on vara omanik. Keskhaigla vara valdamist, kasutamist ja käsutamist teostab juhatus seaduse ja käesoleva põhikirjaga ette nähtud korras.

2. Keskhaigla vara moodustub:

2.1. ühinemisotsuse alusel Keskhaiglale üle antud varast;

2.2. arstiabi ja muude tervishoiuteenuste müügist laekuvatest vahenditest, sealhulgas haigekassadega sõlmitud lepingute alusel, patsientide ja klientide poolt makstavatest visiidi- ja voodipäeva tasudest, kindlustamata isikute ravi eest laekuvatest vahenditest ning muudest seaduse alusel laekuvatest tasudest;

2.3. sihtotstarbelistest eraldistest riigilt ja Kohtla-Järve linnalt, kui seadusega pole ette nähtud teisiti;

2.4. vahenditest, mis laekuvad Keskhaiglale või tema struktuuriüksustele lepingute täitmisest või muul viisil nende tegevuse käigus;

2.5. annetustest, dotatsioonidest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest;

2.6. muudest laekumistest.

3. Keskhaigla vara käsutatakse ainult Keskhaigla eesmärgi saavutamiseks. Keskhaigla vara kajastub Keskhaigla bilansis.

4. Keskhaiglale sihtotstarbeliselt vara üleandjaga sõlmitakse viimase soovil leping, milles fikseeritakse vara eraldaja seaduslikud nõudmised vara käsutamise otstarbe ja viisi kohta. Vara üleandjale esitatakse tema nõudmisel aruanne vara käsutamise kohta.

5. Keskhaigla võib üldjuhul võtta laenu ja muid varalisi kohustusi kogumahus summani, mille korral majandusaasta kestel teostatavate tagasimaksete suurus koos intressidega ei ületa 6% jooksva majandusaasta planeeritavast käibest.

6. Audiitor teostab Keskhaigla majanduskontrolli.


VI PÕHIKIRJA MUUTMINE

1. Põhikirja võib muuta ainult muutunud asjaolude arvessevõtmiseks ja silmas pidades Keskhaigla eesmärki. Keskhaigla eesmärki ei ole õigust muuta. Põhikirja muutmise õigus on ainult Kohtla-Järve Linnavolikogu. Ettepaneku põhikirja muutmiseks teeb nõukogu.


VII KESKHAIGLA ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

1. Keskhaigla võib ühineda teise sihtasutusega, kui mõlema sihtasutuse eesmärgid on ühetaolised ja kui ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga.

2. Keskhaigla jagunemine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik Keskhaigla eesmärgi paremaks saavutamiseks.

3. Keskhaigla nime, Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla, kasutamine Keskhaigla jagunemisel või ühinemisel otsustatakse eraldi kokkuleppe alusel.

4. Keskhaigla lõpetatakse seadusega sätestatud korras. Nõukogu võib Keskhaigla lõpetada, kui asjaolud muutuvad nii olulisel määral, et ei ole võimalik ega vajalik Keskhaigla eesmärgi saavutamine.

5. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järele jäänud Keskhaigla varast antakse 100% Kohtla-Järve linnale. Kohtla-Järve linn kohustub Keskhaigla lõpetamisel neile üle antavat vara käsutama tervishoiu vajadusi silmas pidades.

6. Keskhaigla lõpetamise otsustamise õigus on nõukogul. Lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik nõukogu liikmed.

Erakorralise meditsiini osakond, Ilmajaama 12, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Ahtme aktiivravikompleks, Ilmajaama 12, Ilmajaama 14, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Järve tervisemaja, Ravi 10d, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Taastusravi- ja õendusabikliinik, Ravi 10, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Kiviõli tervisekeskus, Keskpuiestee 36, Kiviõli
Sillamäe tervisekeskus, Kajaka 9, Sillamäe
IVKH vastuvõtud Narvas, Kerese Keskus, Kosmonaudi 4/P. Kerese 3

Arve rekvisiidid:

SA Ida-Viru Keskhaigla

Reg nr 90003433

KMKR nr EE100863846

Tervise 1, 31025, Kohtla-Järve

Arvelduskontode numbrid:

SEB EE811010220029123013

Swedbank EE722200221019871533

LHV EE32770771003371793