No module Published on Offcanvas position
Registratuur töötab E-R 8-18 33 111 33

Inimkesksus, Võimekus, Koostöö ja Hoolivus

registratuur kontakt

Patsientide nõukoda

Ida-Viru Keskhaiglas alustas tööd patsientide nõukoda.

Patsientide nõukoda on 8 liikmeline haigla juures tegutsev IVKH patsientide ning nende lähedaste esindusrühm, mille liikmed panustavad nõukoja tegemistesse vabatahtlikkuse alusel.
Patsientide nõukoja eesmärk on patsientide ja nende lähedaste kogemuste, arvamuste ja ettepanekute rakendamine tervishoiuteenuste osutamiseks ja arendamiseks haiglas ning läbi selle edendada inimesekeskset teenuseosutamist Ida-Viru Keskhaiglas.

Patsientide nõukoda annab sisendeid haigla tervishoiuteenuste arendamiseks, patsientide ja nende lähedaste haiglakogemuse parandamiseks, patsientide ja haigla töötajate koostöö edendamiseks ning patsiendivaatest patsienditeekondade kujundamiseks ja arendamiseks.

Patsientide nõukoja loomise ajendiks oli nii Eesti kui ka Euroopa haiglate positiivsed kogemused ning tõenduspõhiste uuringute tulemused.

Ida-Viru Keskhaigla patsientide nõukotta kandideeris 15 inimest, kuid esimesse kooseisu valiti neist 9. Hetkel on nõukoja koosseisus 8 liiget. Valikul sai määravaks inimeste tugev soov ning motivatsioon panustada haigla tervishoiuteenuste arengusse. Ida-Viru Keskhaigla esimesse koosseisu kuuluvad: Helin Metsatalu (nõukoja esimees), Vladislava Vassitškina (Eesti Sclerosis Multipleksi Ühingu esindaja), Anu Piirimaa, Ivi Prits, Jaanika Mikk, Jarmo Juhanson, Ksenia Moskvina ja Veronika Kossar.

Koosolekutel käsitletavate teemade sisendeid antakse nii nõukoja liikmete kui ka haigla esindajate poolt. Haigla esindajad, õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja ning klienditeeninduse juht osalevad patsientide nõukoja koosolekutel.

Patsientide nõukoja kontakt:  

Patsientide nõukoja koosolekute kokkuvõtted:

25.03.2024
Patsientide nõukoja liikmete koosolek toimus Järve Tervisemajas 25.03.2024. Ksenia Verhovskaja tegi ettepaneku vähendada patsientide nõukoja koosolekute sagedust ühele korrale kvartalis, lisades võimaluse erakorraliseks koosolekuks vajadusel, kuid patsientide nõukoja liikmete üksmeelel otsustati kohtuda üks kord üle ühe kuu järel. Järgmine kohtumine toimub seega mai kuus. Nõukoja esimees Helin Metsatalu tutvustas Mihhail Tammearule adresseeritud kirja sisu, millele järgnes arutelu Anu Piirimaa koostatud vastuse üle, et tagada kõikide liikmete kaasatus ja ühtsus. Ksenia Verhovskaja andis ülevaate Ida-Viru Keskhaigla arengukavast ja edukalt lõppenud klienditeeninduse juhi värbamiskonkursist. Anu Piirimaa tegi ettepaneku viia läbi vaatlus Järve Tervisemajas, et parandada patsientide kogemust, mille tulemuste põhjal pakuti välja mitmeid parandusettepanekuid. Parendusettepanekud on edastatud haldusteenistusele. Järgmine koosolek toimub Ida-Viru Keskhaiglas M-korpuse saalis, koosolekute sagedus on üle ühe kuu.

23.01.2024
23. jaanuaril 2024 toimus käesoleva aasta esimene patsientide nõukoja koosolek. Koosolekule olid kutsutud Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Tohver ja ülemarst Pille Letjuka.
Kohtumise eesmärk oli tutvustada patsientide nõukoja liikmetele Ida-Viru Keskhaigla arengukava sisendit.
Tarmo Tohver esitles hetkel uuendamisel olevat arengukava patsientide nõukoja liikmetele.
Pille Letjuka jagas ülevaadet ravitöö peamistest eesmärkidest.
Lisaks tutvustas Ksenia Verhovskaja patsientide nõukoja liikmetele arengukava osa, mis keskendub patsiendile ja tema lähedastele.

Patsientide nõukoja liikmed saavad oma ettepanekuid arengukava kohta esitada kuni 18. veebruarini.

20.11.2023
Nõukoja liikmed arutlesid kirja suhtes, milles patsient oli nende poole pöördunud. Ivi Prits esitles Patsiendikooli ideed ja sellega seoses otsustati, et Tervishoiukõrgkooli üliõpilased alustavad tervise nõuandeid sisaldavate nupukeste kirjutamist patsientidele. Arutleti haiglate vahelise ambulatoorse rahulolu 2024. aasta uuringu ankeedi küsimuste sisu üle ja nõukoja liikmed esitasid enda poolsed ettepanekud. Anu Piirimaa tutvustas 15.11.2023 veebi teel toimunud osalemist esmatasandi arstiabi arengukava SWOT analüüsi koostamise arutelus.

16.10.2023
Patsientide nõukoja liikmed arutasid eriarsti vastuvõtuaegadega kajastuvaid probleeme. Patsientide nõukoja liikmete poolt esitati ettepanek järjepidevate tagasiside uuringute läbi viimise suhtes. Arutati patsiendiohutuse päeva raames toimunud veebikohtumist, millel osales Ivi Prits ning teiste haiglate patsientide nõukoja liikmed. Arutelu toimus ka haigla ja hooldekodu personali väljaõppe erinevuste suhtes.

08.09.2023
Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja teavitas patsiendi nõukoja liikmeid, et alates 01.09.2023 on Ida-Viru Keskhaigla ülemarstiks dr. Pille Letjuka ja juhatuse esimehena jätkab veel viieaastase tähtajaga alates 01.12.2023 Tarmo Tohver. Samuti jagas ta infot 17.09.2023 toimuva Patsiendiohutuse päeva kohta. Arutleti võimaluse üle, et patsiendi nõukoda saaks osaleda Live Teamsi kohtumisel koos elanikkonna ja teiste haiglate patsiendi nõukogu liikmetega, mis toimub 15.09.
K. Verhovskaja esitles ülevaadet haigla juubelikonverentsi ettevalmistustest ja patsiendi nõukoda liikmete kaasamise võimalustest sellele üritusele ning tutvustas patsientide statsionaarse rahulolu-uuringu 2023. aasta tulemusi. Otsustati, et Ivi Prits osaleb haigla juubelikonverentsil ettekandega ja on nõus osalema ka paneeldiskussioonis. Ando Sajor teatas, et astub tagasi patsiendi nõukogu liikme kohalt.

30.05.2023
Õenduse japatsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja tutvustas Patsientide nõukoja liikmetele, mida tehakse täna haiglas töötajate motiveerimiseks ja läbipõlemise ennetamiseks. Liikmed esitasid näiteid, mida tehakse teistes ettevõtetes töötajate heaolu parandamiseks. Arutelu jätkas välisinfograafika ja kodulehe valmimise suhtes ning arutleti EMO artikli sisu kajastamise üle, mida planeeritakse jagada sotsiaalmeedias ja ajakirjalehtedes.

31.03.2023
Patsientide nõukoja koosolekule olid kutsutud EMO juht Markko Jalas ja õendusjuht Katrin Piirsoo. Markko Jalas tutvustas erakorralise meditsiini töökorraldust ja rääkis, milleks on EMOd loodud ning tõi välja olulisemad probleemid EMOdes ülemaailma ja Eestis. Koosolekul arutleti, kuidas on võimalik tõsta ümbruskonnas inimeste teadlikkust erakorralise meditsiini osakonda pöördumise suhtes.

27.02.2023
Patsientide nõukoja esimehe Ando Sajori omal soovil tagasiastumise tõttu valiti uus esimees - Helin Metsatalu. Ando Sajor jätkab tööd nõukoja koosseisus. Seejärel esitas uus nõukoja esimees ülevaate postkasti haldamisest. Anu Piirimaa esitas ülevaate Sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud upTIS kohtumisest, mille puhul on tegemist uue põlvkonna terviseinfosüsteemi loomisega. Enamuse liikmete nõusolekul otsustati, et juhul, kui patsientide nõukoja esindajat soovitakse kaasata kohtumisele, siis osaletakse. Arutelu toimus keskhaigla klienditeeninduse teemal. Arutelu käigus puudutati klienditeenindust registratuuride poole pealt ja pikemalt arutleti ja esitati näiteid EMO töötajate suhtumise ja suhtlemise suhtes.

18.01.2023
Patsientide nõukoja liikmed arutasid patsientidelt saadava info menetlemist ja kirjavahetuse korraldust patsientidega. Patsientide nõukoja esimees esitas ettekande: Eesmärgid homseks ja ülehomseks. Ettekandes tõstatas erinevaid seisukohti PN esile tõstatavate probleemide suhtes. Koosolekutel otsustati edaspidi käsitleda ühte teemat põhjalikult ja selle tulemusel teha ettepanekuid haigla juhtkonnale patsiendi raviteekonna parendamiseks. Järgmise koosoleku teemaks otsustati valida: Haigla eesliini töötajate suhtlemine - klienditeenindus.

19.12.2022
Patsientide nõukoja liikmete poolt oli koosolekule kutsutud haigla kvaliteedijuht Monyca Sepp, kes tutvustas läbi haigla arengu- ja tegevuskavade patsiendile suunatud tegevusi. Liikmed tutvusid patsientide tagasiside põhjal välja selgitatud muredega, et arutada edaspidi võimalust nende lahendamise suhtes kaasa rääkida ja ettepanekuid teha haigla juhtkonnale. Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja esitas tagasiside nõukoja esimese koduülesande Ahtme infograafika koostamisele sisendi andmise suhtes. Patsientide nõukoja esimees Ando Sajor esitas ettekande: Patsiendi terviseprobleemi ilmnemine ja probleemid, millega patsiendil tuleb kokku puutuda raviteekonna alguses ja selle vältel.

21.11.2022
Töökorraldusega seotud organisatoorsete küsimuste arutelu ja reeglistiku kinnitamine. Järgmise aasta tegevuste eesmärkide arutelu. IVKH esindajate ülevaade patsiendiohutuse alastest tegevustest haiglas. Haigla välisveebi esmase menüü struktuuri tutvustus haigla esindajate poolt.

19.10.2022
Esimesel koosolekul tutvustasid Ida-Viru Keskhaigla juhatuse liikmed Tarmo Tohver ja Ksenia Verhovskaja ning haldusjuht Koit Oras ja klienditeeninduse juht Krista Meeru patsientide nõukoja liikmetele haigla struktuuri, nõukoja loomise põhjust, patsientide tagasiside meetodeid ning Ahtme korpuste välise infograafika esmaseid eskiisjooniseid. Nõukoja liikmete poolt sai kinnitatud ka töökorda reguleeriv põhimäärus ning lepiti kokku järgnevate koosolekute töökorralduse osas.

Erakorralise meditsiini osakond, Ilmajaama 12, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Ahtme aktiivravikompleks, Ilmajaama 12, Ilmajaama 14, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Järve tervisemaja, Ravi 10d, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Taastusravi- ja õendusabikliinik, Ravi 10, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
Kiviõli tervisekeskus, Keskpuiestee 36, Kiviõli
Sillamäe tervisekeskus, Kajaka 9, Sillamäe
IVKH vastuvõtud Narvas, Kerese Keskus, Kosmonaudi 4/P. Kerese 3

Arve rekvisiidid:

SA Ida-Viru Keskhaigla

Reg nr 90003433

KMKR nr EE100863846

Tervise 1, 31025, Kohtla-Järve

Arvelduskontode numbrid:

SEB EE811010220029123013

Swedbank EE722200221019871533

LHV EE32770771003371793